Skip to content

Scrum auttaa tuottamaan tuloksia pienemmällä riskillä

Posted in Scrum

Mitä on Scrum?

Scum on tapa organisoida ja johtaa työtä.

Työ tehdään 1-4 viikon Sprinteissä, jotka Scrum tiimi suunnittelee yhdessä. Tiimin kehittäjät vastaavat Sprintin suunnitelmasta ja toteutuksesta. Sprintin lopuksi tiimi ja tiimin sidosryhmät tarkistavat työn tulokset.

Tämän jälkeen tiimi arvioi vielä omaa onnistumistaan Sprintin aikana. Tarvittavat muutokset toteutetaan mahdollisimman pian.

Scrum peruspilarit

Läpinäkyvyys
Prosessin ja työn on oltava tekijöiden ja työn tilaajien nähtävissä. Scrum:ssa päätökset perustuvat: tuotteen ja sprintin kehitysjonon sisältöön ja sprint tulokseen.
* asiat esitetään niin kuin ne ovat

Arviointi
Scrum tuotokset ja edistyminen sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa arvioidaan usein mahdollisten ongelmien havaitsemiseksi. Arvioinnin helpottamiseksi Scrum tarjoaa kadenssin viiden tapahtumansa muodossa.
* Scrum tiimi vastaa arvioinnista yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa

Sopeutus
Jos sprintin lopputulos ei ole tavoitteen mukainen, niin sovellettavaa prosessia tai lopputulosta muutetaan. Toiminnan mukauttaminen tehdään mahdollisimman pian, jotta poikkeamat voidaan minimoida.
* Tiimi parantaa toimintotapojaan arvioinnin pohjalta

Scrum arvot

Scrumin onnistunut käyttö riippuu siitä, että ihmiset ymmärtävät ja noudattavat Scrumin arvoja:

Rohkeus
Tiimin jäsenillä on rohkeutta tehdä asiat oikein ja työskennellä vaikeiden ongelmien parissa.

Keskittyminen
Kaikki keskittyvät Sprinttiin ja Scrum tiimin tavoitteisiin.

Sitoutuminen
Ihmiset sitoutuvat henkilökohtaisesti saavuttamaan Scrum tiimin tavoitteet.

Kunnioitus
Scrum tiimin jäsenet kunnioittavat toisiaan kykenevinä, itsenäisinä ihmisinä.

Avoimuus
Tiimi ja sen sidosryhmät sopivat olevansa avoimia kaikesta työstä ja työn tekemisen haasteista.

Scrum Tiimi

Tiimiin kuuluu yksi Scrum Master, yksi tuoteomistaja ja kehittäjiä. Tiimissä ei ole muita tiimejä tai hierarkiaa. Tiimiläiset on yhtenäinen joukko ammattilaisia, jotka keskittyvät yhteen tavoitteeseen kerrallaan.

Tiimin jäsenet ovat moniosaajia, eli heillä on kaikki tarvittavat taidot jokaisen Sprintin tavoitteen toteuttamiseen. He päättävät itse kuka tekee mitä, milloin ja miten.

Scrum tiimi on riittävän pieni pysyäkseen ketteränä ja riittävän suuri suorittamaan tarvittavat työt. Tiimin koko on tyypillisesti 10 henkilöä tai vähemmän.

Scrum tiimi vastaa kaikesta tuotteeseen liittyvistä toimista kuten sidosryhmäyhteistyöstä, testauksesta, ylläpidosta, tuotekehityksestä sekä kaikesta muusta mitä mahdollisesti tarvitaan.

Tuoteomistaja

Tuoteomistaja vastaa tuotteen arvon maksimoimisesta. Hän vastaa myös kehitysjonon hallinnasta, joka sisältää:

 • Tuotteen tavoitteen kehittämisen ja kommunikoinnin
 • Tehtävien lisäämisen kehitysjonoon
 • Asioiden jalostamisen ja järjestämisen tärkeysjärjestykseen
 • Kehitysjonon näkyvyyden ja ymmärrettävyyden varmistaminen

Tuoteomistaja ja sidosryhmät sopivat yhdessä sopivat mitä tehtäviä kehitysjonoon lisätään. Hän on kuitenkin yksin vastuussa tuotteen arvon maksimoimisesta.

Tuoteomistajalla pitäisi olla mielellään vain yksi tiimi, jotta hän pystyy hoitamaan vastuunsa kunnolla.

Scrum Master

Scrum Master vastaa kehitystiimin toiminnan tehokkuudesta. Hän poistaa tiimin esteitä, jos tiimiläiset eivät pysty niitä itse poistamaan. Scrum Master myös varmistaa että Scrum tapahtumat pidetään ajallaan, pysyvät sovitun pituisina ja ovat positiivisia ilmapiiriltään.

Scrum Master auttaa tuoteomistajaa löytämään keinoja tuotteen tavoitteen ja kehitysjonon hallitsemiseen. Tarpeen vaatiessa hän voi myös ohjata koko organisaatiota Scrum käytäntöjen käyttöönotossa.

Scrum Masterin pitäisi tehdä vain ScrumMaster tehtäviä, jotta hän pystyy hoitamaan vastuut laadukkaasti. Suositeltavaa olisi että Scrum Masterilla olisi vastuullaan maksimissaan kaksi tiimiä. Tuoteomistajan tai tiimin jäsenen ei pitäisi olla Scrum Master.

Kehitystiimi

Kehittäjät vastaavat suunnitellun työn toteutuksesta. He päättävät itse kuinka työ tehdään. Tiimi vastaa siitä, että työ tehdään Sprinttitavoitteen mukaisesti ja yhdessä sovittujen kriteerien mukaisesti.

Tiimin pitäisi olla 100% varattu tiimille ja sen tuotteelle. Kaikkien ei tarvitse olla 100% työllistettyjä koka ajan. Tärkeämpää on tunnistaa tyhjäkäynnillä olevat tehtävät kuin kehittäjät.

Miksi Scrum?

Korkeampi laatu

Scrum auttaa varmistamaan korkean laadun seuraavilla tavoilla:

 • Vaatimukset määritellään ja tarkennetaan juuri oikeaan aikaan, jotta vaatimukset ovat mahdollisimman relevantteja
 • Tiimi testa tuotoksiaan päivittäin automaattisesti ja manuaalisesti. Myös tuoteomistaja osallistuu testaukseen
 • Tuoteomistaja hyväksyy tiimin tuotokset Valmis-määritelmän ja vaatimusten hyväksymiskriteerien perusteella
 • Valmiit toiminnallisuudet katselmoidaan jokaisen Sprintin lopuksi sidosryhmien kanssa
 • Katselmoinnin jälkeen tiimi käy läpi asioita, joita voisi parantaa kuten prosesseja, työkaluja ja työympäristöä

Nopeampi sijoitetun pääoman tuotto

Nopeampi tuotto saavutetaan toimittamalla laadukkaita tuotteita tiheällä syklillä asiakkaille. Asiakkaat ja sidosryhmät voivat antaa palautetta jokaisen sprintin jälkeen, jonka perusteella tuoteomistaja voi säätää seuraavien sprinttien sisältöä.

Parempi hallinta ja pienemmät riskit

Projektit ovat paremmassa kontrollissa koska työ tehdään määrätyn pituisissa sprinteissä ja kaikki tietävät mitä Sprintin aikana pitää saada aikaiseksi. Projektissa kaikkien pitää pystyä näkemään helposti mitä tiimit ovat tekemässä ja milloin asiat valmistuvat. Tiimin jäsenet kommunikoivat keskenään joka päivä, joten suurempia esteitä ei pitäisi tulla yllättäen.

Tuoteomistaja, sidosryhmien edustajat ja asiakkaat katselmoivat tiimin aikaansaannokset jokaisen sprintin lopuksi. Tällöin nähdään konkreettisesti mitä on valmiina ja mitä ei. Asiakkaiden on usein helpompi antaa palautetta jonkin esityksen tai toimivan tuotteen perusteella kuin kertoa tiimille etukäteen mitä he haluavat. Palautteen perusteella tuoteomistaja voi muuttaa tulevien sprinttien sisältöä.

Scrum tapahtumat

Parempi motivaatio

Kehitystiimi on itseohjautuva, eli he päättävät itse Scrum Masterin valmennuksessa kuinka asiat tehdään. Scrum kannustaa tasaiseen työtahtiin. Sprintit suunnitellaan niin että tavoitteeseen päästään ilman ylitöitä.

Parempi asiakastyytyväisyys

Asiakas näkee tiimin tulokset jokaisen sprintin lopuksi ja pääse vaikuttamaan tulevien sprinttien sisältöön. Tämä takia tiimi tekee koko ajan vain niitä asioita joita halutaan ja joista asiakas on valmis maksamaan. Kun asiakas on koko ajan mukana tuotteen kehityksessä, niin se johtaa parempaan yhteistyöhön ja tyytyväisimpään asiakkaaseen.

Milloin Scrum sopii?

Scrum sopii hyvin monimutkaisiin projekteihin, joiden alussa ei tarkalleen tiedetä projektin lopputulosta tai kuinka sinne päästään. Se sopii käytännössä kaikkiin projekteihin, joissa tehdään jotain ainutlaatuista. Se voi olla tuote tai palvelu tai jotain siltä väliltä.

Milloin Scrum ei sovi?

Scrum sopii huonosti ylläpito- ja tukitehtäviin. Tällöin on parempi käyttää Kanban mallia. Kanbanissa mallinnetaan työn kulku, rajoitetaan työn määrää kapasiteetin mukaan ja optimoidaan työn virtausta jatkuvilla parannuksilla.

Scrum menetelmiin siirtyminen

Määrittele nykytilanne

 • Missä olemme nyt?
 • Missä haluamme olla 6-12 kuukauden tai kahden vuoden päästä?
 • Luo Scrum menetelmiin siirtymisen visio, mitä haluat saavuttaa?

Suunnittele muutos

 • Mistä kyky muutokseen? Tarvitaan aikaa ja rahaa
 • Huomioi koko organisaatio. Muutos voidaan aloittaa yhdellä kehitystiimillä, mutta koko organisaatio pitää olla mukana tulevaisuuden suunnitelmissa.
 • Etene ketterästi. Tehtävä / sprintti kerrallaan.

Toteuta muutos

 • Toteuta siirtyminen asia kerrallaan, älä tee muutoksista liian suuria
 • Lyhyen aikavälin voitot ovat tärkeitä
 • Vanha ja uusi tapa toimia voivat elää yhdessä
 • Mittaa, ja kerää palautetta (esimerkiksi):
  • Laatu (vikojen määrä 6 kk sisällä käyttöönotosta)
  • Motivaatio (henkilöstökysely)
  • Asiakastyytyväisyys (asiakaskysely)

Paranna

 • Aina on parantamisen varaa!
 • PDCA = Plan, Do, Check. Act = Suunnittele, Toteuta, Mittaa, Säädä

Varmista onnistuminen

 • Aloita pilottiprojektilla
 • Vaiheista käyttöönotto
 • Varmista johdon tuki ja tiimien tuki
 • Kouluta riittävästi
 • Käytä ulkopuolista apua (Scrum valmentajaa)
 • Aseta liiketoimintalähtöiset tavoitteet
 • Varmista onnistuminen mittaamalla
 • Tiedota ja kommunikoi
 • Käytä yksinkertaisia työkaluja

Lähteet

Linkkejä

Viimeisimmät artikkelit

Kategoriat